Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-44 of 44

2020
1 Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter.
Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03184-2) 256 p.
NTNU Untitled
 
2 Oldervik, Heidun; Ulleberg, Hans Petter; Saur, Ellen.
Kan skolekvalitet måles? Dagens debatt er for snever!. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
3 Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter.
Innledning. I: Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03184-2. p. 13-24
NTNU Untitled
 
4 Ulleberg, Hans Petter; M. Bergschöld, Jenny.
Skolebyggets kvaliteter – om samspillet mellom skolebygg og pedagogikk. I: Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03184-2. p. 191-206
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
5 Saur, Ellen; Oldervik, Heidun; Ulleberg, Hans Petter; Utvær, Britt Karin Støen; Ertsås, Turid Irgens; Berglie, Celine.
Quality in upper secondary education. NERA 2019; 2019-03-08 - 2019-03-10
NTNU Untitled
 
6 Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter.
Det fysiske skolemiljøet. Møte Trøndelag fylkeskommune; 2019-12-06
NTNU Untitled
 
7 Ulleberg, Hans Petter.
The physical design of schools and the quality of learning environments. NERA congress 2019 University of Uppsala; 2019-03-06 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
8 Ulleberg, Hans Petter.
The physical design of schools and the quality of learning environments. The interaction between architectural design, pedagogy and the organization of school life - a wider concept of quality in schools. The IPL conference 2019: Quality = Equality?; 2019-05-14 - 2019-05-14
NTNU Untitled
 
9 Ulleberg, Hans Petter; M. Bergschöld, Jenny.
The physical design of schools and the quality of learning environments. NERA - education in a globalized world; 2019-03-06
NTNU Untitled
 
2017
10 Ulleberg, Hans Petter.
Den svenska skolgårdens historia. Nordic Journal of Educational History 2017 ;Volume 4.(1) p. v-vi
NTNU Untitled
 
11 Ulleberg, Hans Petter.
Skolebygg - relasjoner, undervisning, læring og opplevelser. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler; 2017-10-24 - 2017-10-25
NTNU Untitled
 
12 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården - et viktig sted på skolen. FORM 2017 (2) p. -
NTNU Untitled
 
2016
13 Ulleberg, Hans Petter.
Skolens arkitektur. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. p. 207-240
NTNU Untitled
 
2015
14 Aspen, Harald; Daugstad, Karoline; Kiik, Riina; Ringdal, Kristen; Rismark, Marit; Ulleberg, Hans Petter.
NTNU og samfunnsvitenskapene. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
2014
15 Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter.
Internevaluering av skoleanlegg : fokus på funksjonelle og estetiske sider. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1373-4) 35 p. SINTEF Fag(14)
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
16 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården som læringsmiljø. I: Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0009-5. p. 307-326
NTNU Untitled
 
2011
17 Kjølle, Kari; Hansen, Geir Karsten; Ulleberg, Hans Petter.
Undersøkelse av skolebygg i Trondheim. Hovedfunn og trender fra spørreundersøkelse gjennomført ved 12 utvalgte skoler. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2011 45 p.
NTNU Untitled
 
2009
18 Ulleberg, Hans Petter.
Discourses of the school playground. The European Conference on Educational Research 2009 Wien; 2009-09-28 - 2009-09-30
NTNU Untitled
 
19 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården - et diskursivt rom. I: Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2355-2. p. 117-130
NTNU Untitled
 
20 Volckmar, Nina; Ulleberg, Hans Petter.
Tilbake til 1969 - om lov om grunnskolen av 1969. NRK 1 - Norgesglasset [Radio] 2009-11-19
NTNU Untitled
 
2008
21 Volckmar, Nina; Mjaavatn, Per Egil; Ulleberg, Hans Petter.
School banners and knowledge regimes in Norwegian education history. Nordic educational research association's (NERA) 36th congress; 2008-03-06 - 2008-03-08
NTNU Untitled
 
2007
22 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina; Ulleberg, Hans Petter.
School banners - what do they tell us?. ECER 2007 (European Conference on Educational Research; 2007-09-19 - 2007-09-21
NTNU Untitled
 
23 Ulleberg, Hans Petter.
Diskursanalyse: Et mulig bidrag til utdanningshistorisk forskning. Barn 2007 ;Volume 25.(1) p. 65-80
NTNU Untitled
 
2006
24 Ulleberg, Hans Petter.
Barn bør bestemme mer i skolegården. Adresseavisen [Newspaper] 2006-10-09
NTNU Untitled
 
25 Ulleberg, Hans Petter.
Et vidløftig sted. Byggekunst 2006 ;Volume 88.(08) p. 57-57
NTNU Untitled
 
26 Ulleberg, Hans Petter.
Et vidløftig sted : en analyse og diskusjon av skolegården som et sted for pedagogisk virksomhet. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2006 (ISBN 82-471-8115-0) 256 p.
NTNU Untitled
 
27 Ulleberg, Hans Petter.
Et vidløftig sted. En analyse og diskusjon av skolegården som et sted for pedagogisk virksomhet. Barn 2006 (4) p. 85-86
NTNU Untitled
 
28 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2006-10-11
NTNU Untitled
 
29 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2006-10-10
NTNU Untitled
 
30 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården. Radio Adressa [Radio] 2006-10-09
NTNU Untitled
 
31 Ulleberg, Hans Petter.
The school playground: a place for experience, play and education. The 34th congress of the Nordic Educational Resarch Association (NERA); 2006-03-09 - 2006-03-11
NTNU Untitled
 
2005
32 Ulleberg, Hans Petter.
Skolegården: barnas frirom?. Praksis: arkitektur i skolesekken, barn, ungdom og planlegging 2005 p. 19-20
NTNU Untitled
 
2002
33 Ulleberg, Hans Petter.
Åpen skole. [Mangler data]; 2002-02-20
NTNU Untitled
 
2001
34 Ulleberg, Hans Petter.
Betydningen av et godt fysisk arbeidsmiljø for barn. Barns arbeidsmiljø - et søkelys på rettigheter; 2001-11-05
NTNU Untitled
 
35 Ulleberg, Hans Petter.
Intensjoner og mål for fysisk skolemiljø. Pedagogisk profil 2001 (Årgang 8, nr. 2/2001) p. 6-9
NTNU Untitled
 
36 Ulleberg, Hans Petter.
Slakter nye skolebygg. Dagbladet [Newspaper] 2001-01-23
NTNU Untitled
 
2000
37 Ulleberg, Hans Petter.
Fysisk utforming av skoleanlegg i Norge – en studie av uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune. Workshop om krav til skolens utearealer; 2000-08-30
NTNU Untitled
 
38 Ulleberg, Hans Petter.
Media og sosialisering. Foredrag for Pedagogikkstudenter; 2000-10-05
NTNU Untitled
 
39 Ulleberg, Hans Petter.
Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune. Barn 2000 p. 71-88
NTNU Untitled
 
40 Ulleberg, Hans Petter.
Utfordringer for skolens uteareal. Paneldebatt; 2000-05-04
NTNU Untitled
 
41 Ulleberg, Hans Petter.
Utfordringer tilknyttet skolens uteareal. Ungdomstrinnsmeldingen 2000 - Paneldebatt Lundamo skole; 2000-05-04
NTNU Untitled
 
1996
42 Ulleberg, Hans Petter.
Arkitektur som makt - skoleanlegget som disiplinerende materiell. Norsk pedagogisk tidsskrift 1996 (1/96) p. 33-41
NTNU Untitled
 
1995
43 Ulleberg, Hans Petter.
Kompetansespørsmålet i folkehøgskolen - en evaluering av deler av forsøksvirksomheten 1991-1994. Trondheim: Norsk Voksenpedagogisk Forskningsinstitutt 1995 (ISBN 82-7262-094-4)
NTNU Untitled
 
44 Ulleberg, Hans Petter.
Skoleanleggets mikrofysikk - en analyse av skolebyggets og skolegårdens sosialiseringsfunksjon. Trondheim: Pedagogisk institutt UNIT/AVH 1995 281 p.
NTNU Untitled