Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Camilla Tøndel

Barneklinikken (Lege / forsker) - Bergen Hospital Trust - Haukeland University Hospital

Contact information


Other

Academic disciplines

Pharmacology

Medical immunology

Nephrology, urology

Paediatrics

Subjects

GFR

Immunology

Clinical trials

Kidney biopsies


Projects

MK1986-014 En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet og farmakokinetikk av en enkelt dose tedizolidfosfat (MK1986) til pasienter under to år med bekreftet eller mistenkt Gram-positiv infeksjon.

PB-102-F50 En fase 3 åpen byttestudie for å vurdere sikkerhet, effekt og farmakokinetikk av pegunigalsidase alfa 2 mg/kg administrert intravenøst hver 4. uke i 52 uker hos pasienter med Fabry sykdom, som behandles nå med enzymsubstisjonsterapi. BRIGHT

Naloxegol ved opoid-relatert opstipasjon hos barn

Lucerastat-langtidsbehandling-ID-069A302

En randomisert åpen studie som skal evaluere fjerning av glycosphingolipid (GL-3) og kliniske effekter ved å skifte behandling til agalsidase beta (Fabrazyme) mot å fortsette behandling med agalsidase alfa (Replagal) hos mannlige pasienter med Fabry sykdom

En fase 3, dobbeltblind, randomisert, multisenter, parallell gruppe, placebokontrollert sekvens dosetitreringsstudie, for å evaluere effekt, sikkerhet og farmakokinetikk av Mirabegron hos barn fra 5 til <18 år med overaktiv blære

En multisenter, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie for å vurdere sikkerhet og effekt av upadacitinib i kombinasjon med topikale kortikosteroider hos pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem (M16-047)

MODIFY - Placebokontrollert studie med oral Lucerastat-monoterapi ved Fabry sykdom

Protalix PB-102-F30 En åpen studie av sikkerhet og effektivitet av PRX-102 hos pasienter med Fabry sykdom som er behandlet med Replagal (agalsidase alfa)

PB-102-F60 En åpen forlengelsesstudie for å vurdere langtids sikkerhet og effekt av pegunigalsidase alfa (PRX-102) hos pasienter med Fabry sykdom.

PB-102-F51 Langtidsbehandling med Unigal hver 4. uke

En klinisk studie for barn som er født små og som fortsatt er små av vekst. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

PB-102-F20 -En randomisert, dobbelt-blindet, aktivt kontrollert studie av sikkerhet og effektivitet av PRX-102 sammenlignet med agalsidase beta på nyrefunksjon hos pasienter med Fabry sykdom som er tidligere behandlet med agalsidase beta

MK-7655A-020: Farmakokinetikk, sikkerhet og toleranse av en enkelt dose MK-7655A hos barn fra 0 opp til 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon. En åpen studie.

Isatuximab i kombinasjon med kjemoterapi hos barn med tilbakefall av/refraktær akutt lymfatisk leukemi eller akutt myeloid leukemi.

Revisjon av ILAR-kriteriene for klassifisering av barneleddgikt

MK1986-014 En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet og farmakokinetikk av en enkelt dose tedizolidfosfat (MK1986) til pasienter under to år med bekreftet eller mistenkt Gram-positiv infeksjon.

MK-7655A-021 En åpen randomisert aktiv-kontrollert studie av sikkerhet, toleranse, effekt og farmakokinetikk til MK-7655A hos barn fra 0 opptil 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon.

Fase 1/2 genterapistudie med AVV-vektor ved Fabry sykdom

En klinisk studie for barn med lavt nivå av veksthormon. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt?

Upadacitinib til barn med alvorlig atopisk eksem

LPS15919 - En randomisert åpen sammenliknende studie som skal evaluere fjerning av glycosphingolipid og kliniske effekter av agalsidase beta (Fabrazyme®) hos mannlige Fabrypasienter som har skiftet behandling fra migalastat (Galafold®)